JAKARI MARINE OÜ GARANTIITINGIMUSED 

Jakari Marine OÜ vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

MÕISTED

Ekspertiis - Jakari Marine OÜ hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole Jakari Marine OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.

  1. Jakari Marine OÜ poolt müüdud uutele toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Tooted mis on märgistusega (NO) kehtib ühe aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensioonide esitamise periood algab kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast. 24. kuu jooksul remondime defektse toote tasuta eeldusel, et viga on tekkinud tootja süül ning klient esitab ostudokumendi originaali. 
  2. Garantiiaja jooksul on ostjal õigus toote tasuta garantiiremondile Jakari Marine OÜ poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist. Toote asendamisel lähtub Jakari Marine OÜ toote mudelist. Juhul kui pole võimalik asendada täpselt sama mudeliga (mudel, värv jms.), on kliendil õigus taganeda ostulepingust või valida muude pakutud toodete vahel, mis on vähemalt samade omadustega. 
  3. Garantii katab kõik materjali- ja tootmisvead ning korvab nii töö kui ka varuosade maksumuse, kui viga on tekkinud tootja süül. Garantii kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja vaid koduses majapidamises (mitte tööstuslikul otstarbel). Garantii ei kata kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus jms) ega käsitsemisvigu ning vigu toote lahtistel tarvikutel (patareid, statiiv jms). 
  4. Toote puuduste ja vigade ilmnemisel kontakteeruda Jakari Marine OÜ-ga kontoris Regati pst. 1 või e-maili teel jakari@jakari.ee
  5. Garantii kehtib ostudokumendi esitamisel. 
  6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. 
  7. Garantiiaeg katkeb ning tasuta garantiiteenused kaotavad kehtivuse juhul, kui: (a) toodet Jakari Marine OÜ garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud; (b) toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav; (c) toote konstruktsiooni (tehasekonstruktsiooni) on omavoliliselt muudetud, vaatamata sellele, kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud või kui toode on viidud remonti mujale kui Jakari Marine OÜ kontorisse või meie poolt aktsepteeritud remonditöökotta; (d) toode läks rivist välja omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, instruktsiooni mittejälgimisel või toote mittehoolikal hoidmisel tekkinud defektide korral. 
  8. Garantii ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest ja toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud eesmärgil. Kui garantiiobjekt asendatakse täielikult uuega, algab tootele antud garantiiperiood otsast peale. Kui vahetatakse välja üksnes toote osad, algab garantiiperiood otsast peale vahetatud osadele. 
  9. Juhul kui garantiilisel tootel ei leita ekspertiisi käigus tootjapoolset valmistamisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud viga on Jakari Marine OÜ-l õigus küsida leppetrahvi osapoolte kokkuleppel. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 218 lg 2 kohaselt vastutab esimese kuue kuu jooksul asjal ilmnenud puuduse eest müüja. Esimese kuue kuu jooksul ilmnenud puuduse korral on müüjal kohustus tõendada, et tema puuduse eest ei vastuta. Jakari Marine OÜ katab vajaliku ekspertiisi kulud.