Jakari Marine OÜ PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

 1. Jakari Marine OÜ-st ostetud toodetele kehtib võlaõigusseaduse § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
 2. Mõisted
  1. 2.1 Ekspertiis – Jakari Marine OÜ-st (mõnel juhul ka toote maaletoojaettevõte) poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
  2. 2.2 Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt, juhul kui klient ei ole Jakari Marine OÜ-st poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
 3. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
 4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kättesaamise kuupäevast.
 5. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong, kui see on nõutud.
 6. Pretensiooni võib esitada Jakari Marine OÜ kontorisse, Regati pst. 1, Tallinn.
 7. Jakari Marine OÜ ei vastuta järgnevate puuduste eest:
  1. 7.1 häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
  2. 7.2 häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanudtootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
  3. 7.3 häirete eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
  4. 7.4 häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
  5. 7.5 häirete eest toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
  6. 7.6 häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku(sealhulgas maanduseta vooluvõrku);
  7. 7.7 rikete eest toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
  8. 7.8 arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetritekliendipoolsest eiramisest;
  9. 7.9 puuduste eest juhul, kui toodetel ja detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised rikutud, vahetatud või eemaldatud.
 8. Jakari Marine OÜ ei vastuta remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.
 9. Kui remonti toodud toodet ei ole kasutatud käesolevas korras ja vastavuses Kasutuslepingus toodud tingimustega, siis ei laiene tootele pretensiooni esitamise õigus ning kliendi nõusolekul remondib Jakari Marine OÜ toote vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 10. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatuna tootel esineva puuduse kohta.
 11. Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Jakari Marine OÜ tõendab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
 12. Jakari Marine OÜ on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema kuue (6) kuu jooksul alates müügi kuupäevast ekspertiisi. Kui tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst, kuid klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus on kliendi kahjuks, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.
 13. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni pärast kuue (6) kuu möödumist ostukuupäevast ja remondi käigusselgub, et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 14. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud võtab Jakari Marine OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.